Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (zákazníkom) a spoločnosťou BIKEPRO SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 5747/19, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36629146, DIČ: 2021867540, IČ DPH: SK2021867540. Spoločnosť je zapísaná v OR SR, Okresný súd Banská Bystrica, zložka Sro, vložka č. 9580/S.

Bankové spojenie :
IBAN : SK12 8330 0000 0021 0172 2642

BIC/SWIFT : FIOZSKBA, FIO banka, a.s., Národná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

email: eshop @ bikepro.sk, mobil: 0917 886 830

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica,

(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci")

uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.bikepro.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.bikepro.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, množstvo a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

2.3. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky („potvrdenie doručenia objednávky predávajúcemu“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, to je k povinnosti platby, s čím pred odoslaním objednávky súhlasil.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania predávajúcemu, najneskôr však do jej expedície predávajúcim, cca 11:00h. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky na čísle 0917 886 830 alebo e-mailom na elektronickej adrese. V prípade požiadavky zrušenia objednávky pred expedíciou nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške skutočných dopravných nákladov, ktoré vznikli predajcovi v spojení so zásielkou k zákazníkovi a späť.

V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevodom, platba kreditnou kartou a pod.), prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od kupujúceho (vrátením - prevodom na bankový účet, na účet platobnej karty a pod.).

V prípade stornovania potvrdenej objednávky na tovar, ktorý sa pre kupujúceho podľa jeho jedinečných požiadaviek vyrába, a kroky predávajúceho k objednaniu takéhoto tovaru už boli vynaložené, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 15% z celkovej ceny tovaru.
3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 pracovných dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci (nie kupujúci na IČO) má právo v súlade so zákonom "O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z." odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. OP.

Právo možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý kupujúcim, skontrolovaný a prehliadnutý u prevádzkovateľa eshopu na odbernom mieste §7 (1).

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru, výživové doplnky.

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kontaktujte nás na elektronickej adrese so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy konkrétneho tovaru a s uvedením Vášho bankového účtu na ktorý Vám vrátime kúpnu sumu. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 • kupujúci tovar zašle späť na našu adresu

BIKEPRO SK, s.r.o.

Zvolenská cesta 19
974 05 Banská Bystrica

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste obdržali, by ste nemali použiť pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli vyskúšať výrobok rovnako, ako by ste to urobili v kamennom obchode.

V súlade s ust. § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kúpnu cenu vráti BIKEPRO SK, s.r.o. kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
- tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale s nepoškodenými a originálne pripevnenými visačkami

- tovar vraciate nepoužitý iba odskúšaný, tak ako by ste to urobili v kamennej predajni

- tovar by nemal byť poškodený

- tovar by mal byť kompletný, vrátane všetkých letáčikov

- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu s dph
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v mene Eur

6. Prepravné a balné

6.1 Spoločnosť BIKEPRO SK, s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena prepravného v rámci Slovenska sa určuje z výslednej sumy objednávky, zo spôsobu prepravy a zo spôsobu platby po všetkých zľavách a to nasledovne:

4 € - 123Kuriér  - /1 deň/

4 € - Packeta  - /1-2 dni/

6 € - Slovenská pošta  - /1-3 dni/

2 € - dobierka - hotovosť/karta ... do hodnoty 150 Eur

0 € - osobný odber na predajni v B.Bystrici (rezervácia 3 dni)

Pri objednávke nad 50 € (vrátane) je doprava ZDARMA!

6.3 Cena prepravného do Českej republiky sa určuje z výslednej sumy objednávky, zo spôsobu prepravy a zo spôsobu platby po všetkých zľavách a to nasledovne:

5 € - 123Kuriér  - /2 dni/

5 € - Packeta  - /1-2 dni/

2 € - dobierka - hotovosť/karta ... do hodnoty 150 Eur

Pri objednávke nad 50 € (vrátane) je doprava ZDARMA!

6.4 Prepravné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.5 Všetky ceny sú uvedené s dph.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti BIKEPRO SK, s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky 2 pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste Packeta alebo kuriérovi len do hodnoty 200 Eur za objednávku.

7.3 On-line prostredníctvom platobnej karty a platobného systému Besteron počas objednávky.

7.4 Hotovostne alebo platobnou kartou v našej kamennej predajni.

7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Tovar, ktorý je skladom odosielame podľa času prijatia objednávky a aktuálnych prevádzkových možností predajne a prepravných spoločností čo najskôr, najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme na adrese www.bikepro.sk .

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravných spoločností na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke v čase spravidla od 8:00 - 19:00hod. počas pracovných dní. Čas dodania nemôžeme ovplyvniť, tento záleží od časového rozvozu Vášho oblastného kuriéra.

Prostredníctvom Slovenskej pošty je tovar dodaný na adresu zákazníka v objednávke. Čas dodania nemôžeme ovplyvniť, tento záleží od časového rozvozu Vášho oblastného kuriéra.

Prostredníctvom výdajných miest Packeta počas otváracích hodín jednotlivých výdajných miest.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

8.5 Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 10 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných a dodatočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto a späť k predávajúcemu.

8.6 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v mieste kamennej predajne po zaslanom emaili o pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu. Objednávka sa výberom dopravy "osobné prevzatie na predajni" mení na REZERVÁCIU. Právo možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý kupujúcim, skontrolovaný a prehliadnutý u prevádzkovateľa eshopu na odbernom mieste §7 (1). O prichystaní tovaru na predajni bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo sms. Tovar sa tu môže rezervovať max. 3 pracovné dni. Prevzatie je možné počas otváracích hodín predajne.

8.7 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.8 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za prepravné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim. Ceny dodania zásielok do Českej republiky sú uvedené v časti 6, 6.2 týchto OP.

8.9 Kupujúci je povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných závad tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

9. Výmena tovaru

Pokiaľ sa stane, že Vám nebude vyhovovať veľkosť alebo farba, je možné tovar vymeniť. Vymenený tovar Vám pošleme na naše náklady do niektorého z výdajných miest Packeta vo Vašom meste.

- tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale s nepoškodenými a originálne pripevnenými visačkami

- tovar by nemal byť použitý

- tovar by nemal byť poškodený

- tovar by mal byť kompletný, vrátane všetkých letáčikov

- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Tovar dôkladne zabaľte a pošlite na adresu :

BIKEPRO SK, s.r.o.

Zvolenská cesta 19
974 05 Banská Bystrica

Po jeho obdržaní posielame Vami požadovanú veľkosť.

10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti BIKEPRO SK, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, pokiaľ nebola v záručnom liste uvedená dlhšia.

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti BIKEPRO SK, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list, pokiaľ nie je tento osobitne dodaný (pri bicykloch, tretrách, prilbách).

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, nestrhávajte pripnuté visačky, inak nebude možné ho vymeniť)

 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Bicyklové súčiastky odporúčame dať si namontovať v špecializovanom servise na to určenom. Pri neodbornej montáži môže dôjsť k jeho poškodeniu a reklamácia nemusí byť uznaná.


Reklamovaný tovar si kupujúci uplatňuje za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
BIKEPRO SK, s.r.o.

Zvolenská cesta 19
974 05 Banská Bystrica

11. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojní s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na adresu eshopu . Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s dph. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

12. Zodpovednosť za chyby na stránke www.bikepro.sk

12.1 Spoločnosť BIKEPRO SK, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.bikepro.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
12.2 Spoločnosť BIKEPRO SK, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
12.3. Spoločnosť BIKEPRO SK, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

13. Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.bikepro.sk sa zaväzuje, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky, aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vašej objednávky. Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko Vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušiteľné:

 • Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.

 • Pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme, aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií.

 • Pri nákupe na www.bikepro.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo.

 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností) .

 • Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie, ak ste ju uplatnili.

 • Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Bezpečné internetové bankovníctvo

 • Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.

 • Neprichádzame vôbec do styku s Vašimi citlivými platobnými údajmi, dozvieme sa len prostredníctvom e-mailu alebo SMS o tom, či transakcia bola úspešná alebo neúspešná.

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.bikepro.sk

BIKEPRO SK, s.r.o., Zvolenská cesta 5747/19, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 36629146

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

2. Sprostredkovateľ dopravy

- Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, e-mail, mobilné telefónne číslo.

- 123Kuriér, s.r.o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46598863

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, e-mail a telefónne číslo.

- Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, e-mail a mobilné telefónne číslo.

- IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia, IČO: 31342621

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, e-mail a telefónne číslo

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).

 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

 • Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru - systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 • Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem pri registrácii.

4. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

Dotknutá osoba-Zákazník: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), email, mobilné číslo

Firemné objednávky: názov firmy, adresa spoločnosti, telefón, email, IČO, DIČ, IČ DPH

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje nie sú firmou BIKEPRO SK, s.r.o. poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:

 • Packeta Slovakia s.r.o., IČO: 48136999 . Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 • 123Kuriér, s.r.o., IČO: 46598863 . Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 • Slovenská pošta a.s., IČO: 36631124. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku, e-mail.

 • IN TIME, s.r.o., IČO: 31342621. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku, e-mail.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ BIKEPRO SK, s.r.o. získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Likvidácia osobných údajov

Prevádzkovateľ BIKEPRO SK, s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od písomného doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

 • Likvidáciu jej osobných údajov.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese písomne, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: BIKEPRO SK, s.r.o., Zvolenská cesta 5747/19, 974 05 Banská Bystrica. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bikepro.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2023 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.